Saopćenje Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju u BiH o TRANSPLANTACIJ

Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transpalntaciju u BiH izdalo priopćenje za javnost i medije
1. veljače 2019.
Iz medija:Večernji list o transplantaciji u BiH
7. veljače 2019.
Prikaži sve

Saopćenje Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju u BiH o TRANSPLANTACIJ

Sarajevo, 01.02.2019.
SaopćenjeUdruženjaljekara/liječnikazanefrologiju, dijalizuitransplantacijububrega u BosniiHercegovini(UNDTBiH)

O transplantaciji bubregau BiH

Članovi UdruženjaUNDTBiH suviše puta raspravljalio problemu ne efikasnog transplantacijskog programa, odnosno malog broja transplantacija bubrega u našoj zemlji. Nedovoljan broj transplantacija, naročito zanemarljiv broj transplantacija od umrlih davalaca, opravdano izazivaju veliko nezadovoljstvo i zabrinutost među dijaliznim bubrežnim bolesnicima.

O problemu transplantacije bubrega se posebno razgovaralo na Godišnjoj skupštini UNDTBiH održanoj 01.02.2019. godine u Sarajevu. Zaključeno je da je neophodno potrebno da se UNDTBiH javno obrati zdravstvenim vlastima, bolesnicima, ljekarima/liječnicima, medicinskim sestrama, ostalim zdravstvenim radnicima i građanima BiH da natakav način iznese svoje profesionalne stavove o uspjesima i neuspjesima transplantacijskog programa.

BiH ima riješenu zakonsku osnovu za transplantaciju organa i tkiva i imenovana tijela koja treba da provode Zakon.Sve monoteističke religije odobravaju transplantaciju organa i tkiva u svrhu liječenja. FederacijaBiH ima Listu čekanja zatransplantaciju bubrega, dok RepublikaSrpska i DistriktBrčko nemaju. Iako se transplantacije bubrega od živog rodbinskog davaoca rade od 1974. godine broj transplantacija nikad nije prelazio više od 20 godišnje. Transplantacije bubrega od umrlih davalaca se rade od 2006. godine, ali u zanemarljivom broju zbog nedostatka organa. Od 2006. do 2018. godine bilo je ukupno 29 umrlih davalaca, što znači da je za transplantaciju bilo dostupno 58 bubrega, odnosno pet godišnje – zanemarljiv broj u odnosu na oko 3000 bolesnika na hroničnojdijalizi. U 2018. godini realizirana su svega dva umrla davaoca organa. U Tuzli se od 2012. godine rade i transplantacije od živog nerodbinskog davaoca koje su dozvoljene zakonskim propisima i može se uraditi procedura desenzibilizacije u slučajevima kada su primaoci visokosenzibilizirani (transfuzijamakrvi, ranijim transplantacijama, trudnoćama). Zasada se u našoj zemlji ne rade transplantacije kada su primalac i davalac različitih (nekompatibilnih) krvnih grupa. Određeni broj bolesnika se transplantiraizvan BiH, uglavnom zahvaljujući sredstvima prikupljenim iz donacija, u manjem broju zahvaljujući finansiranju od strane fondova osiguranja. Ukupan broj bolesnika kojima se u godini dana uradi transplantacija bubrega, u BiH ili izvan nje, je 2-3 puta manji od broja novih hroničnih dijaliznih bolesnika u istoj godini.

UNDTBiH ponovno poziva sve u nadležnim institucijama u BiH da učine dodatne napore kako bi se povećao broj transplantacija bubrega u BiH, u najboljem interesu hroničnih bubrežnih bolesnika, tako što će se poštovati postojeći zakonski propisi i donijeti državni / entitetski dugogodišnji program transplantacijske medicine u BiH. U nadi da će transplantacijska medicina u BiH uskoro progresivno krenuti naprijed, pozivamo sve građane BiH da se aktivno uključe u promociju darivanja organa i tkiva