UDRUŽENJE DIJALIZIRANIH & TRANSPLANTIRANIH BOLESNIKA FEDERACIJE BIH  (UDiT FBIH)

Osnovano je 09.03.2014 u Vitezu.


Ciljevi i zadaci Udruge:
  1. poboljšanje kvaliteta života svih dijaliziranih i transplatiranih bolesnika u Federaciji BiH
  2. poboljšanje procesa dijalize nabavkom novih aparata i kvalitetnog pratećeg repromaterijala
  3. poboljšanje liječenja svih članova Udruženja/Udruge na nivou Federacije BiH redovnom primjenom odgovarajuće terapije i stalno zalaganje za uključivanje novih,kvalitenih lijekova u liječenje oboljelih koji se već odavno primjenjuju u Evropi
  4. zastupanje interesa svih članica Udruženja/Udruge i samih članova Udruženja/Udruge na višem nivou vlasti,
  5. zalaganje na formiranju jedinstvene baze hemodijaliziranih bolesnika kao i liste čekanja radi brže transplatacije bubrega,
  6. zalagati za hitnu izmjenu i dopunu zakonske regulative o doniranju organa i transplataciji organa u svrhu lječenja i u cilju povećanja broja transplatiranih,posebno kadaveričnih na nivou F BiH i Eurotransplanta.
  7. zalaganje na formiranju i opstanku Centra za transplantaciju bubrega na području F BiH,
  8. zalaganje na uvrštavanje hemodijaliziranih lica s područija F BiH u Evropsku bazu podataka,
  9. zalaganje na nabavci i oslobobađanju plaćanja troškova neophodnih lijekova.,ortopedskih pomagala i svih medicinskih usluga na područiju Federacije BiH,
  10. zalaganje na besplatnom i bezuslovnom liječenju hemodijaliziranih pacjenata van F BiH, odnosno države BiH,tj omogućiti transplataciju bubrega članovima Udruženja/Udruge van države BiH.
  11. zalaganje na izjednačavanju i uživanju istih prava svih hemodijaliziranih pacjenata na području F BiH,
  12. insistiranje na otvaranju novih dijaliznih centara u cilju skraćivanja putovanja bolesnicima
  13. osiguranje materijalnih-financijskih sredstava za rad Udruženja/Udruge,
  14. pružanje materijalne i financijske pomoći najugroženijim članovima Udruženja/Udruge,
  15. zalaganje na stvaranju uslova za neposredno obavljanje privrednih,uslužnih i humanitarnim djelatnosti u cilju sticanja sredstava za programske i projektne aktivnosti,kao i funkciju Udruženja/Udruge i radi radnog anganžovanja, hroničnih bubrežnih bolesnika i članova njihovih porodice,a u skladu sa zakonima F BiH,
  16. zalaganje na stvaranju uslova za zadovoljavanje kulturnih, informativnih, sporsko-rekrativnih i drugih potreba članova Udruženja/Udruge,
  17. pojačati aktivnosti oko redovnog informisanja,kako članova Udruženja/Udruge tako i šire javnosti o radu i aktivnostima Udruženja/Udruge,
  18. jedan od osnovnih ciljeva je i rad na podizanju svijesti građana u F BiH o važnosti darivanja organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja ljudi,kao i rad na prevenciji da ne dođe do oboljenja bubrega
  19. Udruženje/Udruga sarađuje sa svim invalidnim udruženjima, društvenim , poslovnim subjektima, humanitarnim organizacijama i građanima radi ostvarivanja ciljeva Udruženja/Udruge.
  20. Udruženje/Udruga ostvaruje saradnju sa stručnim ,naučnim , vladinim institucijama i medijima za što uspješnije i potpunije ostvarivanje postavljenih ciljeva.
  21. Udruženje/Udruga će u skladu svojih mogućnosti obavljati i druge aktivnosti koje su u skladu Zakona F BiH i Zakona BiH.

  • Predsjednik UDIT-a FBIH: Tomislav Žuljević
  • Podpredsjednici UDIT-a FBIH: Amela Šiljević i Eldina Softić